Během předávání této sekce došlo k potížím
Během předávání této sekce došlo k potížím

Ochrana osobních údajů

I.- Kdo je zodpovědný za zpracování vašich dat?

Odpovědná za zpracování Vašich údajů je společnost Barceló Gestión Hotelera, SL (dále jen BGH) se sídlem v c/Josep Rover Motta, 27, 07006, Palma de Mallorca. Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany dat, můžete kontaktovat Delegáta ochrany dat BGH prostřednictvím e-mailu dpo@barcelo.com

II.- Za jakým účelem a s jakým oprávněním zacházíme s vašimi daty? 

V první řadě je třeba zdůraznit, že pro účely stávajících zásad ochrany osobních údajů se společnost COMPAÑÌA na jakoukoli společnost v oblasti cestovního ruchu (velkoobchodní nebo maloobchodní cestovní kanceláře) nebo v jakémkoli jiném odvětví. 

BGH informuje účastníka, že jeho údaje zpracovává společnost BGH pro následující účely:

1. Legalizace registrace účastníka Barceló Pro Rewards a řízení smluvního vztahu, uzavřeného při přístoupení k programu. 

Účastník, který je součástí programu Barceló Pro, může legalizovat svou registraci v soutěži Barceló Pro Rewards vyplněním formuláře uvedeného na webových stránkách Barceló Pro Rewards. 

V souvislosti s registrací nového účastníka v Barceló Pro Odměny poskytne BGH přístupové informace, aby mohl účastník vstupovat do dvého rozhraní a vykonávat ty operace, které považuje za vhodné (ověřování bodů, jež jsou k dispozici, propagace za účelem získání více bodů, realizace e-learningu, informace o výměně bodů ...). 

Požadované údaje jsou adekvátní a relevantní pro dokončení registrace a přístup, takže pokud nejdou dodány, BGH nemůže vyhovět žádosti účastníka. 

Legalizace: Tento postup se týká plnění smlouvy, pokud jde o registraci účastníka nezávisle a na základě souhlasu účastníka, který agentura obdržela v případě, že agentura učiní registraci účastníka oficiální.

2. Zasílání informačního bulletinu o bodech, jež jsou k dispozici, získání více bodů a výměně získaných bodů. 

Jakmile účastník učiní své členství v Barceló Pro Rewards oficiálním, BGH mu bude pravidelně zasílat informační bulletin o bodech, které má účastník programu Barceló Pro Rewards k dispozici, stejně jako o příležitostech získat více bodů, s jejichž pomocí se může zviditelnit při propagaci výrobků a služeb BGH. 

Legalizace: tento postup je nezbytný pro plnění smlouvy.

3. Dodržování účetních, právních, daňových a správních závazků. 

Legitimita: Tento postup je nezbytný pro plnění smlouvy. 

4. Kontakt pro řešení dotazů nebo reklamací. Společnost BGH zpracuje údaje účastníka, aby mohla spravovat odpověď na dotazy nebo stížnosti obdržené prostřednictvím kontaktního formuláře. Stejně tak může BGH kontaktovat takové účastníky v případě, že je to nezbytné vyhovění jejich žádosti nebo samotnou realizaci zakázky.

Legitimita: Tento postup je nezbytný pro plnění smlouvy.

5. Analýza a prostudování interakcí se stránkou. Společnost BGH může zpracovávat osobní údaje účastníků, když zadají přístupové údaje k webové stránce, a to za účelem analýzy interakcí, pohybu na stránce, scrollování, návštěv, bodů a produktů, které může účastník na svých webových stránkách realizovat. 

Legalizace: Tento postup je nezbytný pro uspokojení oprávněných zájmů BGH. Účastník může kdykoli vznést námitky proti tomu, že jeho údaje jsou pro tento účel ošetřeny podle pokynů uvedených v oddíle V. 

6. Počítačová kontrola webové stránky. Společnost BGH provede tyto akce za účelem monitorování a kontroly používání webových stránek, aby zabránila a odhalila podvodné používání, neoprávněný přístup, změnu nebo ztrátu osobních informací. 

Legalizace: Tento postup je nezbytný pro dodržení zákonných povinností, stanovených zákonem o službách informační společnosti a elektronického obchodu, jakož i pro uspokojení oprávněných zájmů společnosti Barceló při zajišťování bezpečnosti sítě a informací. 

7. Zpráva o událostech týkajících se systému a jeho řízení. BGH bude používat tyto nezbytné účastnické informace pro potřeby jakéholi nahlášené události nebo pokud je BGH zaznamená vlastními prostředky. Uvedené zpracování dat bude prováděno pouze za účelem vyřešení události a problémů, které z ní vyplývají. 

Legitimita: Tento postup je nezbytný pro uspokojení oprávněných zájmů BGH. Klient může kdykoliv vznést námitky proti tomu, že budou pro tento účel zpracovány jeho údaje podle pokynů uvedených v části V. 

8. Zpracování dat cookies: informace týkající se pravidel pro cookies se nacházejí na následujícím odkazu (odkaz na pravidla pro cookies)

III.- Jak dlouho budeme uchovávat vaše data? 

Osobní údaje, ke kterým je umožněn přístup, budou zpracovávány a uchovávány po čas nezbytný k plnění účelu, pro který byly shromážděny, pokud se přitom účastník i nadále podílí na programu Barceló Pro Rewards. 

Konkrétně v případě, že účastník programu Barceló Pro Rewards neuskuteční žádnou interakci během jednoho roku, bude jeho profil upraven jako neaktivní, budou zablokována všechna data a zahájen výpočet lhůty pro definitivní vymazání údajů, jak je uvedeno v následujícím odstavci. 

Po zániku účelu zpracování dat bude BGH uchovávat řádně zablokované osobní údaje, jež zpřístupní příslušným orgánům veřejné správy, soudcům a soudům nebo státnímu zastupitelství během promlčecí lhůty akcí, které se mohou zrodit ze vztahu ke klientovi a/nebo ochranným lhůtám, stanoveným zákonem. Po uplynutí těchto lhůt BGH provede fyzické vymazání údajů. 

IV. - Komu budeme sdělovat Vaše data? 

BGH může sdělovat údaje: 

· Kompetentním veřejným orgánům, soudcům a soudům. 

· Kromě předchozích datových komunikací spolupracuje společnost BGH s některými třetími poskytovateli služeb, kteří mají přístup k osobním údajům klientů a kteří zpracovávají výše uvedená data jménem a pro potřeby BGH v důsledku společností poskytovaných služeb. Společnost BGH uzavře konkrétně smlouvu o poskytování služeb poskytovatelům coby třetí straně, kteří vykonávají svou činnost kupříkladu ale nejenom v těchto odvětvích: právní poradenství, multidisciplinární společnosti poskytující odborné služby, společnosti poskytující technologické služby, společnosti poskytující počítačové služby. 

V. - Jaká jsou Vaše práva při poskytování vašich informací? 

Účastníci mohou, pokud si to přejí, uplatňovat práva na přístup, opravu a vymazání údajů, požadovat, aby bylo omezeno zpracování jejich osobních údajů, odmítnout je, žádat o umožnění přenositelnosti svých údajů, stejně jako o to, aby nepodléhali individuálním automatizovaným rozhodnutím, a to těmito způsoby: 

· Odesláním písemné žádosti na výše uvedenou poštovní adresu. 

· Zasláním požadavku na e-mail dpo@barcelo.com.