Během předávání této sekce došlo k potížím

Podmínky programu

Tyto Obecné podmínky (dále jen CG) upravují přístup a využívání programu Barceló Pro Rewards, jež je vlastnictvím společnosti Barceló Gestión Hotelera, S.L. 

Identifikace smluvních stran 

1. - Na jedné straně Barceló Gestión Hoteleras, SL (dále jen "Barceló"), se sídlem C / Rover Motta 27, 07006, Palma de Mallorca. 

A na straně druhé fyzická osoba "Držitel", která se zaregistruje jako držitel programu Barceló Pro Rewards (dále jen "Program" nebo "Barceló Pro Rewards"). 

2.- Držitel prohlašuje, že má zákonný věk (tj. že je starší 18 let) a má právní způsobilost k registraci na Barceló Pro Rewards v souladu s těmito CG, které rozumí a chápe v plném rozsahu. V případě uzavření smlouvy nedospělou osobou nebude Barceló v žádném případě zodpovědný za výdaje, které v souvislosti s tímto nezletilým vzniknou rodičům nebo opatrovníkům. 

3.- Výhody Programu nebudou moci být přičteny k výhodám jiné karty nebo programu zúčastněných společností. Držitel má právo zvolit program, ze kterého chce získat výhody. 

Členové 

4.- Držitelé programu jsou fyzickými osobami, které jsou zapsány do programu Barceló Pro Rewards, s výjimkou cestovních kanceláří on-line. Tento program vám poskytne uživatelský kód a osobní účastnické heslo. Každý kód musí být přidružen k agentovi a cestovní kanceláři. V případě velkých sítí se smlouvami s hotelovou skupinou Barceló mohou být registrovány také kanceláře, jejichž zástupci sdílejí uživatelský kód a heslo k účasti na programu po dohodě s Barceló Pro Rewards. 

5.- Program může ukončit registraci neaktivních Držitelů, kteří nevykonávali žádnou činnost k získání bodů za rezervace importované během jednoho roku.

6.- Shromažďování bodů Držitelem bude spojeno s jeho prací v agentuře, ve které působí v čase, kdy se přihlásil k programu, takže v případě, že opustí agenturu, ve které působil, když se přihlásil k programu, musí si vyměnit body, které získal, až do okamžiku, kdy opustil společnost, a to s písemným souhlasem ředitele agentury. V případě, že ředitel výše uvedené agentury odmítne autorizaci, body budou zrušeny. Pokud cestovní agenti, kteří v rámci téže agentury změní kancelář, mohou požádat o převod jejich bodů na nový účet přidružený k nové pobočce/kanceláři. 

7.- Společnost Barceló, která je vlastníkem programu, si vyhrazuje právo porušit účastnický kodex, zrušit sčítání bodů a vyžadovat dodržování příslušných povinností, vyplývající z účasti Držitele v programu Barceló Pro Rewards, pokud jej tento využívá nesprávným nebo podvodným způsobem, nebo pokud porušuje pravidla a procedury obsažené v těchto GC. 

Účel programu a získávání bodů 

8.- Cílem programu je realizace propagace založené na získávání bodů držiteli karty Barceló Pro Rewards, které mohou být vyměněny za pobyty v hotelech účastnících se Programu nebo za dárky z katalogu. 

9. - Členové Barceló Pro Rewards mohou získat body prostřednictvím níže uvedených kanálů: 

a) Držitel obdrží 100 bodů při registraci k programu Barceló Pro Rewards. 

b) Body za každý nocleh, jejž si zarezervují v kterémkoli hotelu, jenž se účastní Programu, od okamžiku, kdy se zaregistruje jako Držitel. Vyměněny za body mohou být rovněž rezervace v každém hotelu, který se účastní programu, a to po dobu tří měsíců bezprostředně před datem, kdy chcete importovat rezervaci, pokud je datum rezervace po datu registrace Držitele. Rezervace bude oceněna body po odjezdu klienta z hotelu. 

Příklad: 

Uživatel se registruje v programu 1. ledna a 1. července chce vstoupit do svého soukromého rozhraní a importovat následující rezervace: 

1) Rezervace s datem rezervace 1. května: tato rezervace může být importována, protože rezervace byla provedena do tří měsíců před datem importování 

2) Rezervace s datem rezervace 1. března: Tuto rezervaci nelze importovat, protože rezervace byla provedena před uplynutím tří měsíců, jež jsou k dispozi pro importování rezervace.

V obou případech je nutné, aby datum rezervace bylo po datu registrace účastníka v programu. 

Body získané za každou rezervovanou noc budou odpovídat těm v následující tabulce: 

Prohlédněte si tabulku získávání bodů

c) Pokaždé, když Držitel úspěšně absolvuje některý z e-learningových kurzů nalezených v rámci Programu, obdrží 20 bodů. Každý z kurzů může být absolvován tolikrát, kolik si přeje držitel karty, ale získá pouze odpovídající body, a to poprvé, když jsou všechny odpovědi v dotazníku správné. 

10-. Držitel pravidelně dostává upozronění na propagační akce, s jejichž pomocí navyšuje počet získaných bodů. Tyto propagační akce nelze kumulovat. Používá se nejvyšší skóre. 

11.- Kanály, za něž je možné všeobecně získat body, jsou: Přímé rezervace do hotelu, rezervace s GDS pomocí kódů Amadeus, Galileo, Sabre a Worldspan, a rezervace prostřednictvím Barceló Pro.

Při rezervaci prostřednictvím společnosti BARCELÓ B2B (Barceló Agents, Barceló Pro) musí držitel uvést v příslušné části svůj vlastní kód Barceló Pro Rewards, aby rezervace byla automaticky importována na účet majitele Barceló Pro Rewards. Body budou přidány na váš účet, jakmile budou ověřeny hotelem, který je předmětem rezervace. Tuto rezervaci musí majitel účtu předem zaregistrovat v sekci "Importovat rezervace". 

Při rezervacích u hotelů účastnících se programu Barceló, které se nacházejí v Latinské Americe, budou ohodnoceny další kanály, uvedené na soukromém rozhraní. 

Program si vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění kanály pro rezervace, kde je možné získat body. Agenturní sítě, které uzavřely smlouvu s Barceló, mohou vykazovat rozdíly v bodovém ohodnocení v závislosti na jednotlivých kanálech. 

12. - Body získané v rámci programu nezaniknou, dokud držitel provedl rezervaci během posledního roku. V případě, že je Držitel více než jeden (1) rok bez uskutečněné rezervace, může společnost Barceló buď zrušit všechny body, které má k dispozici, nebo odstranit účet Držitele, jak je stanoveno v bodě 5 platných GC. 

Program předem informuje uživatele, že platnost jejich bodů vyprší. 

13. Aby měl nárok reklamovat zamítnuté body, musí Držitel předložit kopii rezervačního voucheru. Nárokovat body získané za rezervaci v případě zamítnutí hotelem je možné ve lhůtě tří (3) měsíců. 

14.- Veškeré body získané majitelem v předchozím věrnostním programu Barceló (Barceló Partner Club) mohou být převedeny do Programu. Pro nárokování bodů platí termíny, stanovené v těchto GC, s výjimkou toho, který se týká vypršení platnosti bodů, které budou platit pro zrušení po uplynutí TŘÍ (3) let od získání bodů. 

Kategorie Držitelů karet Barceló Pro Rewards 

15. - Držitelé karet Barceló Pro Rewards budou zařazeni do jedné z následujících kategorií v závislosti na saldu a absolvovaných e-learningových kurzech. 

Prohlédněte si tabulku úrovní programu

16.- Absolvování e-learningových kurzů za účelem navýšení kategorie bude počítáno pouze jednou, pokaždé, když bude některý z kurzů, dostupných v programu, absolvován. 

Použití bodů 

17.- Nashromážděné body mohou být vyměněny za pobyty v účastnických hotelech sítě Barceló Hotel Group nebo za jakýkoli produkt uvedený v katalogu dárků, pokud není dohodnuto jinak s účastnickou cestovní kanceláří. Benefity, nabízené v katalogu, mohou být pravidelně revidovány a pozměňovány pro společnosti účastnící se programu bez nutnosti, aby to bylo předem oznámeno Držitelům. 

18.- Pobyty s možností výměny bodů v účastnických hotelech sítě Barceló Hotel Group budou platit pro dvoulůžkové pokoje, režimy noclehů se snídaní nebo režimy all inclusive, pokud takové hotel nabízí. Tyto pobyty může využít pouze majitel účtu, který může být doprovázen dospělou osobou a v závislosti na obsazenosti hotelu 3 dětmi do 12 let na jeden pokoj; dětské pobyty je možné vyměnit za extra body. Potvrzení pobytu závisí na dostupnosti v požadovaném hotelu. 

Níže jsou uvedeny body potřebné pro směnu za pokoje ve zúčastněných hotelech, podle značky hotelu Barceló Hotel Group, kde chcete provést rezervaci:Podívejte se na tabulku směny bodů

Rezervace potvrzené pomocí výměny bodů, mohou být zrušeny bez penalizace pro držitele až do 3 dnů před datem přihlášení. Zrušení rezervace po tomto termínu a nedostavení se hosta budou penalizovány hodnotou bodů odpovídajících první noci u příslušné rezervace.

Chcete-li změnit rezervaci, musíte nejprve zrušit původní rezervaci (bez penalizace bodů až do 3 dnů před datem příjezdu, viz předchozí odstavec) a pak provést novou rezervaci. 

19.- Chcete-li vykoupit body pro pobyty nebo dárky z katalogu, je nezbytné mít všechny požadované body. Existuje možnost kombinace bodů a hotovosti při odkupu pobytů. V případě zvolení této poslední možnosti a po potvrzení dostupnosti pokoje (pokojů) bude hodnota, odpovídající bodům za vybraný pobyt, odečtena z vašeho účtu v čase podání žádosti o dárek a částka v hotovosti bude uhrazena při příjezdu do vybraného hotelu. (Tento doplatek nezahrnuje místní daně). 

20.- Všechny rezervace s výměnou bodů budou provedeny prostřednictvím naší webové stránky, a to nejméně 5 dní před datem odbavení. Po potvrzení rezervace budou body odečteny z účtu Držitele. 

21.- Položky v katalogu dárků budou doručeny pouze ve Španělsku. Držitelé, kteří nemají bydliště ve Španělsku, si mohou vyměňovat své body za pobyty v každém hotelu, který se účastní Programu, nebo kteroukoli z dárkových karet (e-karet) nabízených v rámci programu. 

22.- V závislosti na dostupnosti zásob dárků v katalogu výher si program vyhrazuje právo na výměnu dárků za jiné se stejnými nebo vyššími hodnotami. 

Přenos bodů mezi Držiteli 

23. Majitelé ocenění Barceló Pro mohou své body získané v rámci programu převést na jakéhokoli jiného Držitele, který se účastní Programu. Body uvedené nebo dané programem (například 100 bodů získaných při registraci) nelze převést. 

24. Barceló to nepovoluje, a proto je v programu zakázán prodej bodů mezi Držiteli. Barceló si vyhrazuje právo zrušit ty body, které považuje za prodané nebo převedené v rozporu s těmito zásadami. 

Další informace pro majitele odměn Barceló Pro Rewards 

25.- Každý měsíč program pošle výpis s informacemi o provedených operacích a získaných nebo použitých bodech. Není-li tento výpis správný, držitel karty Barcelo Pro Rewards o tom informuje Barceló a dodá požadovanou dokumentaci, uvedenou v bodě 13. 

26. Pokud některá ze společností účastnících se Programu nesprávně odmítne poskytnutí bodů a jiných výhod Držiteli, Program dostojí svým povinnostem jen tím, že napraví chybu udělením příslušných bodů, jakmile Držitel prokáže věrohodně oprávněnost body získat. Ani Barceló, ani Program nenesou odpovědnost za jednání nebo opomenutí společností účastnících se programu, jak z hlediska poskytování služeb, tak z hlediska jejich účasti na programu, s výjimkou zmíněné opravy chyb v tomto časovém okamžiku. 

27. Barceló a ostatní společnosti účastnící se programu si vyhrazují právo kdykoli a bez předchozího oznámení Držitelům změnit tabulky aktuálních bodů, stávající GC nebo jakoukolli položku týkající se k programu nebo účasti Držitelů. 

28.- Registrovaní Držitelé mohou kdykoli ukončit svou účast v programu tak, že to oznámí společnosti Barceló e-mailem, zaslaným na adresu dpo@barcelo.com 

29. - Stejně tak může být program Barceló Pro Rewards zrušen v okamžiku, kdy to společnost Barceló uzná za vhodné, přičemž poskytne registrovaným Držitelům maximální lhůtu TŘÍ (3) MĚSÍCŮ, aby nepřišli o své body. V případě zrušení programu a po překročení předem oznámeného termínu budou všechny body získané Držiteli automaticky zrušeny. Společnost Barceló nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody, které mohou být způsobeny Držiteli zrušením programu. 

Ochrana osobních údajů 

30.- Pro více informací si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů

Autorská práva, ochranné známky, software 

31.- Veškerý obsah Programu, včetně jeho náplně, ochranných známek, grafiky, log, ikon, tlačítek, obrázků a softwaru, je majetkem společnosti Barceló nebo jejích poskytovatelů obsahu a je chráněn národními a mezinárodními předpisy o průmyslovém a duševním vlastnictví. 

Výběry, souhrny, seřazení, programování, návrhy a sestavování veškerého obsahu webové stránky jsou výhradním majetkem společnosti Barceló a jsou chráněny národními a mezinárodními předpisy o průmyslovém a duševním vlastnictví. Veškerý software používaný na webových stránkách vlastní společnost Barceló nebo její dodavatelé softwaru a je chráněn národními a mezinárodními zákony o průmyslových a duševních vlastnostech.

Je zakázáno jakékoli jiné použití obsahu nebo fotografií z webové stránky, včetně reprodukce, úpravy, distribuce, přenosu, následného zveřejnění, vystavení nebo úplného nebo částečného zobrazení těchto stránek bez výslovného souhlasu společnosti Barceló nebo jejích dodavatelů. 

Obecné informace, právní předpisy a pravomoce 

32. V souladu se španělskými daňovými předpisy jsou odměny poskytnuté za účast na hrách, soutěžích, závodech nebo alternativních akcích spojených s prodejem nebo propagací zboží nebo služeb předmětem daně vybírané srážkou nebo vkladem na účet za předpokladu, že hodnota odměny je vyšší než 300 eur. Odměna za tuto propagaci podléhá platným daňovým předpisům a jejich případným doplňkům v každém časovém okamžiku, takže v souladu s jejich ustanoveními provádí agentura odpovědná za řízení programu odpovídající vklad na účet v souvislosti s udělenou odměnou. Uvedený vklad na účet nebude převeden na vítěze jako nezbytná podmínka čerpání odměny, kterou agentura zaplatí předem v hotovosti. Ta může požadovat předložení potvrzení daňového úřadu v místě bydliště osoby, jež získává odměnu, přičemž použije platnou procentuální sazbu odpovídající vkladu na účet v souvislosti s vyplacením odměny. V každém případě je oceněný povinen splnit případné daňové povinnosti v souvislosti s obdrženou odměnou v souladu s informacemi, obsaženými v potvrzení o dani z příjmů fyzických osob a vkladu na účet, které mu za tímto účelem agentura odpovědná za řízení programu, usnadní. Zbývající část požitků, obdržených po proplacení bodů v programu, nevyžaduje zdanění vybírané srážkou nebo vkladem na účet, pokud se to nebude týkat žádného z příjmů uvedených v článku 75 Královského nařízení č. 439/2007 ze dne 30. března, na jehož základě byla schválena pravidla pro danění příjmů fyzických osob. Nicméně v souladu s články 33 a 43 zákona č. 35/2006 ze dne 28. listopadu o dani z příjmu fyzických osob je účastník povinen předložit daňové prohlášení v souladu s ustanoveními daně z příjmu fyzických osob za obdržené požitky, a to dle jejich tržní hodnoty. Chcete-li získat certifikát pro účely prohlášení o Dani z příjmů, můžete o něj požádat na následující e-mailové adrese: barceloprorewards@barcelo.com 

33. - Pokud bylo některé ustanovení obsažené v těchto všeobecných podmínkách prohlášeno zcela nebo zčásti za neplatné nebo neúčinné, pak všechny ostatní obecné podmínky zůstanou platné, a s ohledem na takové ustanovení nebo jeho část, která by byla dotčena, bude toto ustanovení odstraněno. 

34. - CG Barceló Pro Rewards se budou řídit s právními předpisy platnými ve Španělsku. V souvislosti s jakýmkoli sporem, který vyvstane při výkladu a uplatňování těchto všeobecných podmínek se smluvní strany výslovně odevzdávají do pravomoci soudů a soudních tribunálů Palmy de Mallorca a zříkají se svých výsad.